PRODUCTES
Fabricació pròpia

INTERCANVIADOR

Equips a pressió con marcatge CE, dissenyats i fabricats segons DEP 2014/68/UE i codi ASME VIII Div.-1 i TEMA C.

La missió del preescalfador és intercanviar la calor del fluid calent (aigua o vapor) a un altre més fred (qualsevol gas de les tres famílies s/UNE 60.002). La ubicació del preescalfador o intercanviador de calor es centra bàsicament en una ERM, on aigües amunt d’aquest s’instal·la el regulador de pressió la missió del qual és reduir la pressió del gas a la que treballa l’intercanviador.

Quan se sotmet el gas a una reducció de pressió, la seva temperatura disminueix de l’ordre de 0,5°C por cada bar que es redueix la pressió. Per aquest motiu, i per a evitar anomalies en el funcionament dels equips que acompanyen a l’intercanviador de calor en la instal·lació de gas, es preveu l’augment de la temperatura del fluid gas per a compensar aquesta baixada de la temperatura.

Una altra possible disposició del muntatge de l’intercanviador de calor pot ser junt a l’aparell consumidor de gas natural o un altre fluid gas de les tres famílies, per tal d’augmentar la temperatura del fluid gas i obtenir així un major rendiment de l’aparell consumidor.

Es composa bàsicament d’un recipient cilíndric a l’interior del qual hi ha un feix de dos passos de tubs en U per on circula el fluid fred. El feix tubular es pot desmuntar i extreure de l’envolupant i del capçal.

Per l’envolupant circula el fluid calent (vapor/aigua calenta), que entra al recipient per un conducte des de l’exterior, rodejant el feix de tubs i escalfant les seves parets, que al seu torn transmeten la calor al gas.

Pressions de disseny: ANSI 300, ANSI 600.

Dissenyats en codi ASME VIII Div.-1 Tema C i certificats segons Directiva d’Equips a Pressió 2014/68/UE en Mòdul H1 fins a rating d’ANSI-600.

Fluid calefactor, aigua o vapor.

Utilització com a fluid calefactor aigua calenta o vapor provinent de la mateixa fàbrica on s’instal·la l’equip, o bé aigua calenta provinent de calderes específiques per a la pròpia ERM.

Muntatges en vertical i horitzontal.

Es dissenyen i fabriquen per a muntatge tant en posició vertical com horitzontal, per a major flexibilitat i adaptació als espais disponibles i de cara a minimitzar les dimensions de l’Estació de Regulació i Mesura i, per tant, l’espai que ocuparà en la seva ubicació.

Altres productes TECNOGAS:

FILTRE
ODORITZANT