SOLUCIONS

ERM. Estació de Regulació i Mesura

Disseny, muntatge i manteniment d’ERMs i EMs per a transport i distribució, instal·lacions receptores de gas i instal·lacions de generació elèctrica (MOP80, MOP16, MOP5, MOP0.4, MOP0.15)

Disseny i construcció d’ERMs per a tot tipus de propòsit i per a qualsevol cabal i pressió d’entrada, des d’estacions de gran envergadura per a turbines de cogeneració o cicles combinats, fins a les estaciones per a connexió d’indústries amb baixos consums a la xarxa de distribució de gas natural.

Realitzem les proves de resistència i/o estanqueïtat tant en els nostres propis tallers com sobre el terreny, un cop instal·lada l’ERM de forma definitiva.

ERMs aèries i semisoterrades

Disseny compacte d’ERMs minimitzant els espais tenint en compte l’aspecte mediambiental que envolta la instal·lació; aptes per a xarxes de distribució.

Disseny semisoterrat per a evitar la categorització d’espai confinat, construcció de l’envolvent de l’ERM tant en xapa metàl·lica com en formigó. Dissenys de dimensions reduïdes i de fàcil accés a l’interior per a facilitar posteriors operacions de manteniment dels equips que la componen; amb ventilacions d’entrada i sortida incorporades, així com drenatges.

Possibilitat d’execució d’instal·lació elèctrica quan sigui necessari.

Amb preescalfadors i circuits calefactors

Quan se sotmet el gas a una reducció de pressió, la seva temperatura baixa de l’ordre de 0,5°C per cada bar que es redueix la pressió. L’intercanviador de calor compensa aquesta baixada de la temperatura.

Aplicacions: transport, distribució, instal·lacions receptores, cogeneració, cicles combinats, plantes criogèniques, altres.

Les aplicacions per a las quals es dissenyen i construeixen les ERMs són molt variades i comprenen diversos sectors de activitat, des dels de fabricació industrial fins als de generació d’energia, passant pel transport i distribució de gas natural.

En cada cas i aplicació els requeriments de disseny de la ERM són diferents. Des de l’Oficina Tècnica de TECNOGAS es proporciona assessorament sobre el disseny òptim d’aquesta, buscant reduir costos per al client, però sempre garantint la seguretat de les instal·lacions i sempre sota estricte compliment de la normativa vigent.

Més de 2.000 unitats subministrades a plena satisfacció dels nostres clients

Al llarg dels 50 anys d’activitat de TECNOGAS al sector del gas natural, s’ha fabricat i subministrat un gran nombre d’estacions de regulació i mesura, la qual cosa situa a TECNOGAS com a referent en aquest mercat i l’avala com a garantia de qualitat i fiabilitat.

Actualment se segueix proporcionant servei de manteniment a gran part d’aquestes més de 2.000 ERMs.