POLÍTICA DE QUALITAT

Aportar al sector del transport i distribució de gas natural així com a la indústria que el fa servir en els seus processos productius, solucions efectives per a la recepció i distribució, garantint el futur de l’empresa, i que espera aconseguir a partir dels compromisos:

Oferir el màxim nivell de satisfacció als nostres clients mitjançant la provisió de productes i serveis de qualitat, d’acord amb els seus requeriments i els requisits legals / reglamentaris aplicables.

 

Tenir i implementar un sistema documentat segons els requeriments del Sistema de Gestió de la Qualitat UNE EN ISO 9001:2015 i obtenir la seva certificació.

 

Tenir i implementar un sistema d’Assegurament de la Qualitat, segons els requeriments de la Directiva 2014/68 / UE per a la fabricació d’equips a pressió sota el procediment d’avaluació de la conformitat del Mòdul H1 i H, i obtenir i conservar el marcatge CE corresponent.

 

Establir objectius de qualitat i la revisió periòdica dels mateixos, per buscar l’excel·lència i la millora contínua mitjançant la identificació d’oportunitats de millora.

 

Assolir aquests objectius, que seran clars i mesurables.

 

Proveir tots els recursos necessaris per assegurar l’eficàcia de la implementació de la nostra Política de Gestió de Qualitat.

 

El compromís estratègic i la gestió de riscos de l’empresa.

 

Barcelona, a 5 d’Abril de 2018

Firmat.: Eduard Piulats Samperi
TECNOGAS