POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció d’TECNOGAS estableix com Política de Qualitat dels següents principis:

• Totes les activitats de Tecnogas estan orientades cap a la consecució de la màxima satisfacció del client, cobrint en el possible les seves necessitats i expectatives a través dels productes i serveis que li oferim, i d’acord amb els seus requeriments i els requisits legals / reglamentaris aplicables.

 

Tenir i implementar un sistema documentat segons els requeriments del Sistema de Gestió de la Qualitat UNE EN ISO 9001:2015 i obtenir la seva certificació.

 

• Tenir i implementar un sistema d’Assegurament de la Qualitat, segons els requeriments de la Directiva 2014/68 / UE per a la fabricació d’equips a pressió sota el procediment d’avaluació de la conformitat del Mòdul H1 i H, i obtenir i conservar el marcatge CE corresponent.

 

• Definir Objectius de Qualitat, detallats i quantificables, i efectuar el seguiment i revisió dels mateixos.

 

• Consolidar el procés de millora contínua en l’acompliment de totes les activitats realitzades.

 

• Desenvolupar programes de formació continuada al personal de la nostra Organització.

 

• Proveir tots els recursos necessaris per assegurar l’eficàcia de la implementació de la nostra Política de Gestió de Qualitat.

 

• El compromís estratègic i la gestió de riscos de l’empresa.

 

La Direcció de TECNOGAS fa aquesta Política de Qualitat accessible i la posa a disposició de totes les parts interessades.

 

Barcelona, a 19 de desembre 2018

Firmat.: Eduard Piulats Samperi
TECNOGAS