SOLUCIONS

Escomesa i xarxa de distribució

Disseny, muntatge i manteniment d’escomeses i xarxes de distribució per a instal·lacions receptores de gas, ubicades tant en xarxes de transport como de distribució.

Com a part integrant del projecte ‘claus en mà’ de la construcció d’instal·lacions receptores de gas, es dissenyen i construeixen escomeses i xarxes internes de distribució de gas. Es connecta amb la línia de distribució de l’empresa distribuïdora (escomesa), i un cop regulada la pressió a través de l’ERM, es porta el gas canalizat ja sigui per via aèria o de forma soterrada, fins als punts de consum (xarxa interna de distribució), incloent els grups de regulació.

Després de la posada en marxa de la instal·lació, es realitzen els corresponents treballs de manteniment d’aquestes, d’acord amb la reglamentació vigent.

Soldadors i procediments de soldadura homologats

Segons el producte final de què es tracti, es disposa de diversos procediments de soldadura homologats així com la corresponent homologació de soldadores, tant per a material d’acer al carboni com per a l’acer inoxidable.

Legalització tant de les instal·lacions receptores com dels aparells a gas que en formen part.

El concepte ‘claus en mà’ de TECNOGAS respecte als treballs de construcció de la instal·lació receptora, o de modificacions o ampliacions d’aquesta, no acaba amb la posada en marxa de la instal·lació, sinó que també es du a terme tant el Projecte de Legalització de la instal·lació receptora, com el Projecte d’Aparell a gas dels equips que ho requereixin d’acord amb el RD 919/2006.